Stypendia szkolne 2012/2013

OPS DODANO: 2012-08-13 14:41:23

STYPENDIUM SZKOLNE 2012 /2013

 

1. Wnioski na stypendia szkolne dostępne będą od 14 sierpnia 2012r.

_ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach ( naprzeciwko Apteki)

_ na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.cewice.pl lub www.bip.ops.cewice.pl w zakładce stypendia szkolne.

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składaćw nieprzekraczalnymterminie od 01  września 2012r. do 15 września 2012r. w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października

 

3. Kryterium dochodowe będące podstawąustalenia stypendium, wynosi 351 zł netto na osobęw rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

4. Do rozliczenia stypendiów za rok szkolny 2012 / 2013 będąhonorowane rachunki i faktury imienne na zakup podręczników orazinnego wyposażenia niezbędnego uczniowi zgodnie ze „szkolnymkatalogiem wydatków” z datąod 1 lipca 2012r.

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2012/2013

Zgodnie z

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W TERMINIE: 03 września 2012   – 14 września 2012

Pomoc materialna przysługuje:

 1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobęw rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolnenie może być większa niż kwota 351 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Gminy Cewice!!!

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Sochaczew

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1.   który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
 2.   który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na

1.rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (dyrektora szkoły)

2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

  Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie faktur i dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
 3. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 4. w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kserokopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,
 5. aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,
 6. dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
 7. - z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie,
 8. - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie,
 9. - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie,
 10. złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące zarejestrowania w PUP Lębork – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zaświadczeniu / raporcie pozyskanym z PUP Lębork
 11. złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku.
 12. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,
 13. dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
 14. działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,
 15. działalność w formie uproszczonej - zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,
 16. działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
 17. działalność w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
 18. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 19. w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń
 20. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 21. stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 22. w przypadku korzystania z pomocy OPS oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 23. dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 24. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 25. oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarcząsą zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2011 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.