STYPENDIA SZKOLNE 2020

OPS DODANO: 2020-08-26 13:36:18

 

 

I N F O R MA C J A

o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cewice

w roku szkolnym 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2020r. do 15 września 2020r. w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach (naprzeciwko Apteki).

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia stypendium, wynosi 528zł netto na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Do rozliczenia stypendiów za rok szkolny 2020 / 2021 będą honorowane rachunki i faktury imienne na zakup podręczników oraz innego wyposażenia niezbędnego uczniowi” z datą  od 1 lipca 2020r.

Wnioski wraz z załącznikami o stypendium szkolne dostępne są  na stronie internetowej www.ops.cewice.pl w zakładce stypendia szkolne, w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i wprowadzoną ograniczoną dostępność do Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnione dokumenty należy przesłać na adres sekretariat@ops.cewice.pl lub umieścić w skrzynce znajdującej się na zewnątrz Ośrodka w oznaczonym miejscu przy wejściu.

W razie pytań kontakt tel. 598611-467 lub 513-480-741.

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2020-skonwertowany

oświadczenia zaświadczenia