Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

OPS DODANO: 2022-02-25 11:23:03

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Status naboru:

Ogłoszony

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268.), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
  1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
  3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  4) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 2. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
  • o pomocy społecznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • o ochronie zdrowia psychicznego,
  • o przeciwdziałaniu przemocy,
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Wymagania dodatkowe: 

 1. Umiejętność  obsługi komputera na poziomie dobrym.
 2. Inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Odporność na stres.
 5. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność.
 6. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej.
 7. Prawo jazdy kat. B. oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.
 8. Sumienność, obowiązkowość, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Świadczenie pracy socjalnej w środowiskach.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych.
 3. Dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 4. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
 5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 6. Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 9. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa.
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.
 11. Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
 12. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
 13. Współpraca z asystentem rodziny.
 14. Inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

Oferujemy:

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat).

Rodzaj umowy: umowa o pracę – 40 godzin tygodniowo.

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach oraz Gmina Cewice.

Wynagrodzenie: płaca zasadnicza – 3.400,00 zł miesięcznie oraz dodatek za pracę w terenie.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku); 
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa  popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 6) mogą być zawarte  w następujący sposób:

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

’  Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, w procesie rekrutacyjnym.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach, tel. 59 8611467.

 

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach, Osiedle Na Wzgórzu 35 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach”.


Termin składania dokumentów:

2022-03-18

Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownik socjalny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, z siedzibą: Osiedle Na Wzgórzu 35, 84-312 Cewice;
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com);
 3. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 •  w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


 

Rozstrzygnięcie naboru:

Informacje zostaną uzupełnione po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW