Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Cewice na lata 2023-2031”

OPS DODANO: 2023-03-13 15:54:33

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Cewice na lata 2023-2031”

  1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031”.
  2. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji określono Zarządzeniem Wójta Nr 19/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031”.
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu gminy i Ośrodka oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na obszarze objętym konsultacjami, gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii.
  4. Uwagi można było zgłaszać na udostępnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 lutego 2023 r.:                                                                                                                                                                                                              - osobiście,

                   - drogą elektroniczną,

                   - pocztą tradycyjną.

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 22.02.2023 r. do 05.03.2023 r.
  2. Wyniki konsultacji społecznych: w terminie przeznaczonym na konsultacje wpłynęła jedna uwaga od Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach o nieaktualnych informacjach na stronie 24 Strategii - Kultura i sport, która została uwzględniona w całości. Formularz uwagi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  3. Protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń.

Protokol z przebiegu konsultacji spolecznych

Załącznik do protokołu FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

opis uwagi