Rekrutacja uzupełniająca

OPS DODANO: 2013-09-03 12:29:47

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

informuje o rekrutacji uzupełniającej do projektu systemowego „Pomocna Dłoń”

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 17 kobiet i 9 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Cewice w latach 2012-2013.

Wsparciem zostanie objęta 1 osoba.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie kandydat/ka musi spełnić następujące warunki:

- korzystać ze świadczeń pomocy społecznej,

- być w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),

- być zagrożonym wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród

wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z uczestnikiem/czkom projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny,

w ramach którego realizowane będą następujące działania:

- Poradnictwo zawodowe (Tworzenie Indywidualnego Planu Działania),

- Badania z zakresu medycyny pracy,

- Szkolenie zawodowe umożliwiające aktywizacje zawodową,

- Konsultacje ze wsparciem psychologicznym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są

o wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej

do OPS do dnia 05.09.2013 r.

Karta zgłoszeniowa dostępna jest w siedzibie OPS Cewice

oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.ops.cewice.pl

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach,

Osiedle 40-lecia PRL 35

tel. 59 8611467

Karta zgłoszeniowa ->/pliki/cewice-ops/pliki/karta%20zg%C4%B9%E2%80%9Aoszenia(2).pdf