Program Opieka 75+ edycja 2022

OPS DODANO: 2022-06-28 11:28:31

Program „Opieka 75+” na rok 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, że przystąpił do realizacji programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2022.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 43.717,00 zł

Całkowita wartość Programu przez Gminę Cewice wynosi: 87.434,00 zł

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2022.
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe).
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022