"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

OPS DODANO: 2023-01-09 11:57:52

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2022. 
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach:

84-312 Cewice, Osiedle Na Wzgórzu 35 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka do 10.03.2022 r.


Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie 59 8611467.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

MATERIAŁY: