"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

OPS DODANO: 2023-01-09 15:03:19

W związku z przystąpieniem przez Gminę Cewice do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach ogłasza nabór uczestników do Programu na rok 2023.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma na celu zapewnienie dostępu do  usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresaci Programu:

Program adresowany jest do  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej (w tym dla opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w szczególności mogą polegać na czasowej opiece nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego tj.: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny 

z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej:

pod nr telefonu

59 8611 467

513 480 741

w godzinach pracy Ośrodka do dnia 13 stycznia 2023 r.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej   http://niepelnosprawni.gov.pl  - program opieka wytchnieniowa -edycja - 2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

MATERIAŁY: