ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2022

OPS DODANO: 2023-01-09 14:39:56

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Cewice do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach ogłasza nabór uczestników do Programu na rok 2022.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a. o stopniu znacznym lub
b. o stopniu umiarkowanym lub
c. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
 

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach kartę zgłoszenia do programu według wzoru Załącznik nr 3 https://www.gov.pl/web/rodzina/program–asystent–osobisty–osoby–z–niepelnosprawnosciami—–edycja–2022 do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w terminie od 16.02.2022 r. do 04.03.2022 r.
Zaplanowano objęcie wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – 20 osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do Programu.
Zgłoszenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

Druki w wersji papierowej dostępne są w OPS Cewice.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program–asystent–osobisty–osoby–niepelnosprawnejedycja–2022

Do pobrania:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”– edycja 2022

2. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”– edycja 2022