Program Opieka 75+ edycja 2023

OPS DODANO: 2023-06-27 08:36:03

Opieka 75+ na 2023 rok

W trakcie realizacji

Program "Opieka 75+" na 2023 rok

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM „OPIEKA 75+” na rok 2023

 

DOFINANSOWANIE  - 36.287,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  60.478,33 zł 

Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program będzie prowadzony do 31.12.2023 r.

 

Więcej informacji:

www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2023