Dodatki mieszkaniowe

OPS DODANO: 2020-05-18 13:48:03

Dodatki mieszkaniowe

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe.

Świadczenia te funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania.

Kto przyznaje dodatki mieszkaniowe?

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych należy składać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji c.o., c.w. lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość otrzymania przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacony w 2014 r. dodatek energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. wynosi:

  • prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

oświadczenie zarządcy

deklaracja o wysokości dochodów

zaświadczenie oświadczenie

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego