Nabór do projektu 2013

OPS DODANO: 2013-02-04 10:03:51

Nabór do projektu systemowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

 

Ogłasza nabór do projektu systemowego

 

„Pomocna Dłoń”

 

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 17 kobiet i 9 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Cewice w latach 2012-2013.

 

W 2013 roku wsparciem zostanie objętych 9 kobiet i 5 mężczyzn

(osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne).

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

- korzystać ze świadczeń pomocy społecznej,

- być w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),

- być zagrożonym wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród

   wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne,

w ramach których realizowane będą następujące działania:

- Konsultacje ze wsparciem psychologicznym,

- Poradnictwo zawodowe,

- Spotkania - konsultacje z prawnikiem,

- Aktywizacja zawodowa,

- Badania z zakresu medycyny pracy,

- Szkolenia zawodowe lub/i komputerowe, umożliwiające aktywizacje zawodową (dobrane na

  podstawie indywidualnych potrzeb beneficjentów).

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są

o wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej

do OPS do dnia 28.02.2013 r.

/pliki/cewice-ops/pliki/karta%20zg%C4%B9%E2%80%9Aoszenia.pdf

 

Karta zgłoszeniowa dostępna jest w siedzibie OPS Cewice

oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.ops.cewice.pl

 

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach,

Osiedle 40-lecia PRL 35

tel. 59 8611467