TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU

OPS DODANO: 2013-03-11 15:23:04

 Załącznik do Uchwały

Nr  VI / 33/11 Rady Gminy Cewice

                                                                                              z dnia 30 marca 2011r. 

 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU

INTERDYSCYPLINARNEGO  ORAZ  SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  JEGO

FUNKCJONOWANIA.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem.
 2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
 3. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art. 9 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Cewice.
 5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.

 

Rozdział II

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

                             Zespołu Interdyscyplinarnego                             

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego :
 • przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.
 • Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Cewice powołującym Zespół Interdyscyplinarny,
 • Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.  
 • Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Cewice.

2. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego        

 • przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 • Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.
 • O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Cewice,
 • Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie :

        - uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu  Interdyscyplinarnego.

 • Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów na podstawie :

       -pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

      - uzasadnionego , pisemnego wniosku Wójta Gminy Cewice.

 • Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego  przewodniczącego .

Rozdział III

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 1. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Cewice, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.
 2. Środki finansowe na realizację zadania zabezpiecza budżet gminy w danym roku budżetowym.
 3. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Z każdego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje sporządzony protokół zawierający : listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
 5. Spotkania organizowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach.

Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest  obowiązkowe.

 

 Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2011r. 

/pliki/cewice-ops/pliki/warunki%20funkcjonowania%20oraz%20tryu%20i%20sposobu%20powo%C5%82ywania%20i%20odwo%C5%82ywania%20cz%C5%82onk%C3%B3w%20Zespo%C5%82u%20Interdyscyplinarnego%20w%20Cewicach(1).pdf