Warunki funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

OPS DODANO: 2020-04-10 10:21:35

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ORGANIZACJI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH ORAZ REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” ORAZ DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH DO PRACY Z RODZINAMI, KTÓRE PRZEJAWIAJĄ PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Zatem w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych zaleca się:

 • działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań (np. do powoływania grup roboczych), wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,
 • prace na rzecz rodzin dotkniętych przemocą prowadzić w oparciu o działania grup roboczych,
 • o ile jest możliwe przyjmować zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy
  w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
 • w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informację do Policji i ustalać dalszy tok postępowania;
 • bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury „Niebieskie Karty” dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej
  za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej,
 • w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla seniorow/.
 • po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie (tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy – preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosującą przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc – preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny, o ile to możliwe, za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
 • dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
  za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej,
 • preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy maiowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy Roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzać   w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w spawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 522 ),
 • w sytuacjach szczególnych i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki, jednorazowe rękawiczki czy płyny dezynfekujące).

W zakresie działań skierowanych do rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” zaleca się:

 • monitorować sytuację rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę „Niebieskie Karty”
  jak i osobom i rodzinom doświadczającym przemocy;
 • kontakty osobiste jeżeli to możliwe zastąpić np. kontaktami telefonicznymi (jednakże biorąc pod uwagę specyfikę problemu, rozmowy prowadzić w ten sposób aby nie wpływało to na bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy),
 • zobowiązać osobę doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze „Niebieskie Karty” do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji,
 • kontaktować się np. telefonicznie z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy
  i będącą w procedurze „Niebieskie Karty” w celu m.in. motywowania do powstrzymywania się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach stosowania przemocy,
 • w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszać konieczność interwencji Policji ;
 • szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objąć rodziny, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy, zwłaszcza mając na względzie fakt, że w związku z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych dzieci nie mają obecnie kontaktu z pracownikami szkół/przedszkoli/żłobków ( systematycznie monitorować stan bezpieczeństwa dzieci, systematycznie motywować osoby podejrzane o stosowanie przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informować o konsekwencjach czynów przemocowych, o ile to możliwe utrzymywać systematyczne kontakty z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa dziecka np. babcia, ciocia, sąsiadka).
 • ponadto stosować zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W zakresie działań pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze zaleca się:

 • rozeznanie bieżącej sytuacji rodzin, które zostały objęte szczególną pracą socjalną np. za pomocą kontaktu telefonicznego biorąc pod uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa pracownika socjalnego, a także bezpieczeństwa osób trzecich, z którymi może mieć on styczność w środowisku jak i w drodze do niego,  
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach w szczególności w zakresie:
 • zapewnienia przez rodzinę produktów żywnościowych i ciepłego posiłku
 • stanu zdrowia członków rodziny i zapewnienia dzieciom opieki medycznej w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba  
 • zapewniania dzieciom środków higienicznych do codziennego użytku.

W rodzinach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia dobra, życia lub zdrowia dzieci rekomendowane jest zwrócenie się o pomoc np. funkcjonariuszy Policji, którzy zweryfikują sytuację tych rodzin.

 

             Załącznik Nr 1

              do Uchwały Nr XII/112/2019

  Rady Gminy Cewice

  z dnia 20 listopada 2019

 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W CEWICACH ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

Rozdział I

        Przepisy ogólne

 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, powołuje i odwołuje Wójt Gminy Cewice w drodze zarządzenia.
 3. Zespół realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1390 ze zm.; dalej jako „ustawa”).

 

Rozdział II

Tryb i sposób powoływania i odwoływania

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 1. Wójt powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust 3, ust 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Skład Zespołu zostaje ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Cewice powołującego Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
 4. Wójt Gminy Cewice odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia:

a) z własnej inicjatywy,

 1. na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 2. w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zespołu Interdyscyplinarnego,
 3. na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu, przy czym wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu.
 1. Dotychczasowi członkowie Zespołu pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zespołu na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

 

Rozdział III

Warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej raz na kwartał.
 2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach.
 3. Członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
 4. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe. W razie niemożności uczestnictwa w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków.
 5. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu – osoby te nie mają prawa do głosowania.
 6. Z każdego spotkania Zespołu lub Grupy Roboczej sporządzony zostanie protokół zawierający listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne oraz opis działań do podjęcia.
 7. Przewodniczący Zespołu oraz Zastępca Przewodniczącego zostają wybrani na czas nieokreślony na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu.
 8. O wyborze Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcy Przewodniczącego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Cewice.
 9. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca może zostać odwołany na podstawie:
 1. pisemnej rezygnacji,
 2. wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem,
 3. uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Cewice,
 4. uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu.
 1. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu.
 2. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego i jego Zastępcy zgodnie z zapisami ust. 1.
 3. Dotychczasowi Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zespołu pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zespołu na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
 4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – jego Zastępca, wskazując termin, miejsce i cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu drogą pisemną lub mailową, najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego członkowie Zespołu zostają powiadomieni o nim niezwłocznie.
 5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jego składu osobowego. W tym przypadku Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Zespołu w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
 6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – Zastępca Przewodniczącego.
 7. Posiedzenie Zespołu może być prowadzone, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego członków.
 8. Zespół w zakresie swojej działalności podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk i opinii.

 

 Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 20 listopada 2019 r. 

/pliki/cewice-ops/pliki/warunki%20funkcjonowania%20oraz%20tryu%20i%20sposobu%20powo%C5%82ywania%20i%20odwo%C5%82ywania%20cz%C5%82onk%C3%B3w%20Zespo%C5%82u%20Interdyscyplinarnego%20w%20Cewicach(1).pdf