Informacje ogólne

OPS DODANO: 2016-05-16 16:16:29

Rodzina 500+


Program „Rodzina 500 plus”, jest systemowym wsparciem polskich rodzin, w ramach którego rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc. W Gminie Cewice realizacją programu zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej (komórka ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

Założenia Programu Rodzina 500+

– Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne
WAŻNE
PIERWSZE DZIECKO (def. ustawowa) jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna
– Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu.
– Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
– Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka.
– W okresie od 1.04.2016 r. do 30.09.2017 r. podstawą do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie będą dochody za rok 2014.

PIERWSZY OKRES WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.
Termin złożenia wniosku: 1.04.2016 – 1.07.2016 (włącznie)
Rozpatrzenie: 3 miesiące od złożenia wniosku
Wypłata Przyznanie i wypłata z wyrównaniem od kwietnia
Np. wniosek złożony 30 czerwca 2016 r. , decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego od kwietnia wydana w miesiącu wrześniu 2016,  wypłata za okres od kwietnia do września – wrzesień 2016 r.
Rok z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia Wychowawczego – 2014 r.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

KOLEJNE OKRESY
Po 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
W okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. podstawą do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie będą dochody za rok 2016 .

INFOLINIA
Obraz1

Wszelkie informacje dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uzyskają Państwo dzwoniąc na numery:
58 337 71 28, 58 337 75 28, 58 337 75 78 (informacji udzielają  pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ,
22 529 06 68 (informacje będą udzielane przez pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w godzinach pracy urzędu). Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora

Postępowanie w sprawach świadczenia wychowawczego

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek zawiera dane dotyczące:

1. osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;
2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody za 2014 r., a w przypadku utraty lub uzyskania dokumenty potwierdzające utrate dochodów lub uzyskanie dochodów.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą  być składane:

1.w sposób tradycyjny, w wersji papierowej, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze),

2.drogą elektroniczną za pomocą:

– systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, za pośrednictwem tzw. Emp@atii (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej  CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie  www.empatia.mpips.gov.pl).
Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.
– za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej
– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej.

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

OKRES ŚWIADCZENIOWY I WYPŁATA

WNIOSKI o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres kwiecień 2016 – wrzesień 2017 przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

KOLEJNE OKRESY

Po 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego rok

NIEKOMPLETNY, NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

ZMIANY
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

WSTRZYMANIE WYPŁATY

Wypłata świadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
Wypłata świadczenia wychowawczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba, która otrzymuje to świadczenie, nie podejmuje świadczenia wychowawczego przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanego świadczenia wychowawczego nie nastąpi do końca okresu, w jakim przysługuje świadczenie wychowawcze, prawo do świadczenia wychowawczego za ten okres wygasa.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

– świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;

– świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

– świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
– świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
– świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego odnosi się do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego zalicza się następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Zgodnie z unormowaniami prawa wspólnotowego przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosuje się w szczególności do osób przemieszczających się w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności na własny rachunek w innym państwie.
Przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego),
2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3. nakaz podatkowy za 2014 r., zaświadczenie o wysokości stypendium za 2014 r., zaświadczenie od komornika o wysokości ściągniętych w 2014 r. alimentów, zaświadczenie o pobranym w 2014 r. zasiłku chorobowym z KRUS itp.

4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, PIT 37 (PIT 36), PIT 11 za 2014 r., zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu itp.).

Ważne:
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
– zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
– prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
– orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

WAŻNE:
W przypadku osób, które w okresie zasiłkowym 2015/2016 pobierają w OPS Cewice zasiłek rodzinny Ośrodek posiada dokumenty potwierdzające sytuacje rodzinną i dochodową. W takich przypadkach do otrzymania świadczenia wychowawczego koniecznym jest wyłącznie wypełnienia wniosku i oświadczeń.