PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ 2014-2020

OPS DODANO: 2020-05-13 11:07:38

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

INFORMACJA

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI - MARZEC

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje

W MIESIĄCU MARCU MAGAZYN ŻYWNOŚCI

BĘDZIE NIECZYNNY !!!

 

UWAGA !!!

W dniach 27 i 28 Luty 2020 r., będzie wydawana żywność z magazynu.

Magazyn czynny w godzinach : 

czwartek 9:00 do 14:00 (przerwa 11:00 -11:30)

piątek 9;00 do 13:00 (przerwa 11:00 -11:30)

 

 

 

 

Wydawanie żywności POPŻ Podprogram 2019

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach  informuje, że wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2019 będzie realizowane w dniach od 29.01.2020 r. (środa ) i 30.01.2020 r. (czwartek)

 

Obowiązek informacyjny RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
1. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności o statusie osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.
2. W załącznikach nr 5-7 do Wytycznych IZ zawarte są następujące dane dotyczące odbiorców końcowych pomocy żywnościowej:
1) imię i nazwisko,
2) dochód osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
3) liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, wiek,
4) przynależność do grupy docelowej Programu, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby (nie dotyczy załącznika nr 6),
5) powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (nie dotyczy załącznika nr 6).
3. Przetwarzanie przez odpowiednio KOWR/OPS/OPO/OPR/OPL danych osobowych w zakresie danych zawartych w ww. załącznikach nr 5-7 do Wytycznych IZ odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U.2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej jako RODO.
4. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej jest odpowiednio OPR/OPL .
5. Wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych a art. 13 i 14 RODO , w toku udzielania pomocy określonej w Programie, następuje przez udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez OPR/OPL w widocznym miejscu w budynku, w którym udzielana jest pomoc.
6. OPR/OPL jako administrator danych zobowiązana jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i nie naruszało praw i wolności wszystkich osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu.
7. Zabezpieczenia stosowane przez OPR/OPL w celu ochrony danych osobowych polegają co najmniej na dopuszczaniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych oraz pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
8. Podmioty i osoby realizujące zadania określone w Programie Operacyjnym obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy realizacji zadań.
9. Dane osobowe odbiorców końcowych pomocy żywnościowej administrowane przez OPR/OPL mogą być udostępniane IZ/ KOWR/ OPO w celach związanych z kontrolą i rozliczeniem Programu oraz innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
10. Do danych osób ubiegających się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu ORP/OPL, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Podanie przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

KONTAKTY:

Bogumiła Bazowska - Inspektor Ochrony Danych
sekretariat@ops.cewice.pl

Elwira Domaros – opiekun 

598611-467 
 

 

Szczegółowe informacje dot. Podprogramu 2019


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie całej Polski, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:

OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

1. groszek z marchewką 3,2 kg,

2. fasola biała 3,2 kg,

3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

4. buraczki wiórki 1,05 kg,

5. powidła śliwkowe 1,80 kg,

6. sok jabłkowy klarowny 4l

2. Artykuły skrobiowe:

1. makaron jajeczny 4,5 kg,

2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg

3. ryż biały 3 kg,

4. kasza gryczana 1,5 kg,

5. herbatniki maślane 0,8 kg,

3. Artykuły mleczne:

1. mleko UHT 7 l,

2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

4. Artykuły mięsne:

1. szynka drobiowa 2,7 kg,

2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,

3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,

4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5. Cukier

1. cukier biały 4 kg,

6. Tłuszcze

1. olej rzepakowy 4 l,

7. Dania gotowe

1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności,
inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji POPŻ Podprogram 2019


Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach  informuje, że realizacja POPŻ Podprogram 2019 rozpocznie się od miesiąca stycznia 2020r
Rozpoczyna się również realizacja skierowań, w związku z czym osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach ,Telefon kontaktowy: 598334557

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
- 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje, że realizacja POPŻ Podprogram 2019 rozpocznie się od miesiąca stycznia 2020 r.
Informacje o Programie i finansowaniu:
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności: włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest: o dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań, o współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej, o oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach), o kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym. Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

 

 

 

Pomoc Żywnościowa 2019

(POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019)

Informujemy, iż w Ośrodku pomocy Społecznej w Cewicach nadal jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2019 rozpoczęła się w styczniu 2020 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w OPS Cewice jest Bank Żywności

(punkt wydawania żywności magazyn żywności OPS Cewice, Osiedle na Wzgórzu 35- wejście od strony szewca)

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł ( 200 % wynosi 1.402,00 zł)
 • dla osoby w rodzinie 528,00 zł ( 200% wynosi 1.056,00 zł)

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych (w godzinach ich pracy) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach

Zgodnie z informacją uzyskaną z Banku Żywności ze Słupska żywność będzie wydawana po 27 stycznia 2020 r.

Informacje o terminie wydawania żywności można uzyskać

dzwoniąc pod nr telefonu 59 8 6110467 lub na naszej stronie ops.cewice.pl

WYTYCZNE

Załącznik Nr 6 do wytycznych - Oświadczenie osoby ubiegającej się

Zalacznik nr 7

UPOWAŻNIENIE

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W PODPROGRAMIE 2019

 

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO 14:00