INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE LĘBORSKIM

OPS DODANO: 2020-07-10 10:55:15

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

tel./fax. 059 8628106

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl   www.pcprlebork.pl

___________________________________________________________________________

INFORMATOR

O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA

WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE LĘBORSKIM

 

Lębork 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przekazuje
do wykorzystania
niniejszy informator zawierający wykaz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie lęborskim.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dla mieszkańców powiatu lęborskiego program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lęborku.

Podstawowe informacje

Celem głównym oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest zmiana zachowań
i postaw  osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań
i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

W ramach programu, realizowanego w warunkach wolnościowych, organizowane są bezpłatne spotkania indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny, dlatego składa się z części edukacyjnej (przekazanie wiedzy dotyczącej m.in. zjawiska przemocy, równości płci oraz mitów i faktów na ten temat, sposobów rozładowywania agresji, właściwej komunikacji interpersonalnej, wpływu alkoholu i innych środków odurzających na życie rodzinne, wpływu przemocy
na zachowanie i psychikę dzieci, ochrony osób słabszych) oraz praktycznych ćwiczeń dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych (zmierzających do zmiany postaw
i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijających umiejętności samokontroli
i konstruktywnego współżycia).

Uczestnicy Programu

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. dorosłych sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu lęborskiego; do udziału
  w programie można rekrutować także mieszkańców innych powiatów;
 2. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
 3. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
  od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 4. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które
w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

 • chore psychicznie;
 • z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości;
 • uzależnione od środków odurzających z wyłączeniem osób, które są w trakcie
  lub zakończyły leczenie odwykowe.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie, u których zostało rozpoznane uzależnienie
od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Kontakt w sprawie

Szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik funkcjonującego
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Ośrodka Interwencji Kryzowej: Pani Iwona Sysik, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, pok. 233, tel. 059 8628 106 wew. 21.

Poradnictwo specjalistyczne

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z pomocy: pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego.

Pracownik socjalny - Pani Iwona Sysik udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Czołgistów 5
pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 059 8628 106:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Psycholog - Przemysław Jóskowski - tel. kom. 512 354 830 pełni dyżury w:

 • środy od 12:00-17:00
 • w czwartki od 13:00-18:00

(celem umówienia spotkania prosimy o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.30-15.30 pod nr telefonu: 059/8628106).

Poradnictwo prawne - radca prawny - Aleksandra Łyczak - tel. kom. 798 649 084 - udzielane telefonicznie lub bezpośrednio - po umówieniu spotkania w kontakcie telefonicznym lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) w terminach:

 • środa - dyżur w siedzibie PCPR - w godzinach 10:00 – 13:00
 • czwartek - dyżur telefoniczny - w godzinach 10:00 – 13.00.

(celem umówienia spotkania proszę o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30 pod nr telefonu: 059 8628 106)

Wsparcie i pomoc rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu

W zależności od ilości osób chętnych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku organizuje spotkania i szkolenia w zakresie kompetencji rodzicielskich w celu obniżenia ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Panią Iwoną Sysik przy ul. Czołgistów 5
pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 059 8628 106:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie w powiecie lęborskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
059 8628-106
059 8421-771

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork

059 8 622 711

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

059 306 71 60

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

ul. Osiedle na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

059 8 611 467

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

059 8 612 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

059 8 611 119

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE LĘBORSKIM