Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

OPS DODANO: 2014-05-16 09:28:44

 

Cewice, dnia 14.05.2014r.

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U z 2014r., poz. 567)

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach związku z art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. (Dz. U z dnia 30 kwietnia 2014r.) informuje Panią/Pana o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Celem ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasa z mocy prawa 30 czerwca 2013r. To znaczy, że od 1 lipca 2013r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. (wraz z odsetkami),

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których (a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub (b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem”, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013r.,o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Zasiłki oraz koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat powyższych zmian udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, Dział świadczeń rodzinnych - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30do 14:30 lub pod telefonem 59/ 8611-467.

 

Sporządziła:

Bogumiła Bazowska 

czytaj więcej →

Konkurs „Razem oszczędzamy wodę i energię”

OPS DODANO: 2014-04-30 13:19:25

 

Jeśli jesteście rodziną 5+ i chcecie otrzymać energooszczędnąpralkę

zapraszamy was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

promującym idee dbania o środowisko naturalne.

 

Rodziny, które zwyciężą w konkursie otrzymają pralki o klasie oszczędności A+++ i wielkości wsadu 8 kg.

Prace plastyczne wraz z formularzem zgłoszenia trzeba dostarczyć do dnia 16 maja 2014 do siedziby Caritas Archidiecezji Gdańskiej lub Caritas Diecezji Pelplińskiej 

Więcej informacji o konkursie na:

 

http://gdansk.caritas.pl/ogloszenie/3650/uwaga-konkurs-nagrody-80-pralek/

 

http://mniemkiewicz.wix.com/rodzina5plus

czytaj więcej →