Rekrutacja uczestników na darmowe kursy zawodowe

OPS DODANO: 2020-09-30 14:09:08

Starostwo Powiatowe  w Lęborku ogłasza  Rekrutacja uczestników na darmowe kursy zawodowe


Rekrutacja uczestników na darmowe kursy zawodowe w projekcie „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura Ponadgimnazjalnych szkół zawodowych).

W ramach projektu Powiat Lęborski w latach 2016-2021 będzie rozwijał branże kluczowe (tj. takie specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego):

 • ICT i elektronikę 
 • transport, logistykę i motoryzację
 • budownictwo
 • chemię lekką
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe

W celu realizacji założeń projektu, oferujemy uczestnictwo w projekcie, czyli możliwość udziału w następujących kursach:

 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • Kurs obsługi wózków widłowych (jezdniowych)
 • Kurs spawania
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • Kurs spedytora
 • Podstawy techniki laboratoryjnej
 • Kurs montażu rusztowań budowlano – montażowych
 • Kurs operatora koparko - ładowarki
 • Kurs energetyczne URE
 • Inny (w przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób)

Realizacja kursów będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w ramach rekrutacji wyłonione zostanie 100 % osób potrzebnych do rozpoczęcia kursu oraz wyłoniony zostanie Wykonawca do ich przeprowadzenia. Planowana realizacja kursów od września 2020 r. do maja 2021 r.

Kryteria formalne udziału w kursach:

a) Wiek 18-64 lata

b) Zamieszkanie lub zatrudnienie na terenie powiatu lęborskiego

c) Chęć uzupełnienia/podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych

d) Wyrażenie własnej inicjatywy przystąpienia do projektu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

Terminy i godziny zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych. Liczba godzin zajęć dostosowana będzie do każdego kursu z osobna.

Rekrutacja na ww. kursy trwa do wyczerpania miejsc od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w pokoju 212 Starostwa Powiatowego w Lęborku (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork).

Kontakt:

Koordynator projektu – Mateusz Podlewski

Numer telefonu – 59 848 08 67

Adres e-mail – m.podlewski@starostwolebork.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie w Biurze projektu osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej komplet dokumentów zgłoszeniowych:

- formularz zgłoszeniowy – wg wzoru załączonego na stronie powiat-lebork.com

- oświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku, kiedy takie zatrudnienie występuje)

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwile, w której złożone zostają do Biura Projektu poprawnie wypełnione dokumenty.

Więcej dodatkowych informacji znajduje się w załączonym regulaminie, przyjętym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego Uchwałą nr 183/2020 z dnia 11.03.2020 r.

 

czytaj więcej →

STYPENDIA SZKOLNE 2020

OPS DODANO: 2020-08-26 13:36:18

 

 

I N F O R MA C J A

o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cewice

w roku szkolnym 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2020r. do 15 września 2020r. w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach (naprzeciwko Apteki).

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia stypendium, wynosi 528zł netto na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Do rozliczenia stypendiów za rok szkolny 2020 / 2021 będą honorowane rachunki i faktury imienne na zakup podręczników oraz innego wyposażenia niezbędnego uczniowi” z datą  od 1 lipca 2020r.

Wnioski wraz z załącznikami o stypendium szkolne dostępne są  na stronie internetowej www.ops.cewice.pl w zakładce stypendia szkolne, w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i wprowadzoną ograniczoną dostępność do Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnione dokumenty należy przesłać na adres sekretariat@ops.cewice.pl lub umieścić w skrzynce znajdującej się na zewnątrz Ośrodka w oznaczonym miejscu przy wejściu.

W razie pytań kontakt tel. 598611-467 lub 513-480-741.

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2020-skonwertowany

oświadczenia zaświadczenia

 

czytaj więcej →