“TROSKLIWE GMINY” PROJEKT PARTNERSKI

OPS DODANO: 2021-04-06 11:41:45

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina Cewice informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pt. “Troskliwe Gminy”. Rolę partnera wiodącego pełni Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w siedzibą przy ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino.

Celem projektu oraz uzasadnieniem przystąpienia do jego realizacji przez Gminę Cewice jest realizacja zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023r. 95 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 125 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

Cel projektu wpisuje się w realizację celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 dla poddziałania 6.2.2 ponieważ zakłada wdrożenie spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej tych osób.

czytaj więcej →

OGŁOSZENIE

OPS DODANO: 2021-04-01 13:33:24

INFORMUJEMY

ŻE W DNIU 2 KWIETNIA 2021R.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEWICACH

BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH

OD 7:30 DO 12:00.

czytaj więcej →