Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Cewice

OPS DODANO: 2020-12-01 11:17:20

ZP.EM.261.12.1.2020                                                                         Cewice, dnia 01.12.2020 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie

zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Cewice

 

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach; 

                          84-312 Cewice, Osiedle Na Wzgórzu 35

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia: 

 1. przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w formie: 
  1. schroniska,
  2. schroniska z usługami opiekuńczymi,
  3. noclegowni
  4. ogrzewalni

    dla osób bezdomnych z terenu gminy Cewice.

 

 1. przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości do przyjęcia osób w: 
  1. schronisku,
  2. schronisku z usługami opiekuńczymi,
  3. noclegowni,
  4. ogrzewalni,

   dla osób bezdomnych z terenu gminy Cewice.

 

 1. podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w noclegowni i ogrzewalni lub całodziennego wyżywienia w schronisku oraz schronisku z usługami opiekuńczymi, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896 z późn.zm.); 

 

 1. ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy.

 

Obecnie brak osób wymagających pomocy w formie schronienia.

 

 1. wykonawca zobowiązuję się do utrzymania w gotowości dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach:
  1. 1 miejsca w schronisku,
  2. 1 miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi,
  3. 1 miejsca w noclegowni,
  4. 1 miejsca w ogrzewalni.

 

6) każdorazowe umieszczenie osoby będzie odbywać się na podstawie skierowania lub indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. 

 

 1. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

 

 1. Wymagania:

 

  1. w zapytaniu ofertowym mogą barć udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalność w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę;
  2. wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896 z późn.zm.);
  3. odległość miejsca realizacji usługi od gminy Cewice nie może być większa niż 100 km (zamawiający sam określi odległość);
  4. zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

 

Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty. 

 

 1. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

 

  1. oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust 3 pkt 1 i pkt 2;
  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  3. w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego;
  4. w przypadku pozostałych podmiotów ‐inny dokument właściwy dla podmiotu;
  5. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej;

 

  1. inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

 

 1. Przewidywany termin realizacji usługi: 

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:  

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Cewice.

 

 1. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w ust 4:
  1. złożyć w siedzibie Zamawiającego, 
  2. przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, 84-312 Cewice, Osiedle Na Wzgórzu 35
  3. przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.cewice.pl do dnia 07 grudnia 2020 r. do godz. 1300.

 

 1. Koszt usługi
  1. Cena ofertowa powinna zostać przedstawiona jako kwota ryczałtowa brutto, obejmująca sumę kwot miesięcznych opłat za utrzymanie w gotowości miejsc w schroniskach, noclegowni i ogrzewalni, wyszczególnionych w punktach 5-8 poniżej, przemnożonych przez okres 24 miesięcy. Kwoty ryczałtowe będą wypłacane w okresach miesięcznych. Ponadto w ofercie swej Wykonawca powinien wyszczególnić kwoty brutto za elementy przedmiotu zamówienia ujęte w punktach 1-4, za które płatności będą realizowane w zależności od zaistnienia potrzeby ze strony Zamawiającego.
  2. Cenotwórcze elementy przedmiotu zamówienia:
   1. dzienny koszt utrzymania w schronisku, 
   2. dzienny koszt utrzymania w schronisku z usługami opiekuńczymi, 
   3. dzienny koszt utrzymania w noclegowni
   4. dzienny koszt utrzymania w ogrzewalni, 
   5. miesięczna opłata  za gotowość przyjęcia do schroniska,
   6. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do schroniska z usługami opiekuńczymi,
   7. miesięczna opłata  za gotowość przyjęcia do noclegowni,
   8. miesięczna opłata  za gotowość przyjęcia do ogrzewalni.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz stawki dziennej. 

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka  miejsca w schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.). 

 

 1. Warunki płatności: 
  1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem grudnia, za który rozlicznie nastąpi do 20 grudnia danego roku.
  2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do OPS wraz z załączonym imiennym wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego wsparcia.

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku wykonawcy nie będzie przysługiwał zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w postępowaniu.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach

                              Ewa Maszota

 

PROPOZYCJA CENOWA

KLAUZULA INFORMACYJNA

UMOWA

 

czytaj więcej →