JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

OPS DODANO: 2013-03-06 14:48:23

Cel i oczekiwane efekty

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe ( odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji tej grupy osób na lokalnym rynku pracy.

Młode osoby niepełnosprawne stanowią szczególną grupę osób zagrożoną bezrobociem. Problem bezrobocia wśród młodzieży niepełnosprawnej narasta z roku na rok, a jego rozwiązanie wymaga podejmowania zdecydowanych działań ukierunkowanych przede wszystkim na łagodzenie skutków niepełnosprawności, a przynajmniej usuwanie różnych barier utrudniających lub uniemożliwiających w miarę sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Działania przewidziane w programie JUNIOR mają na celu poprawę trudnej sytuacji młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Uczestnictwo w nim zwiększy ich możliwości zawodowe oraz stworzy szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Program ułatwi też jego uczestnikom skuteczne zaprezentowanie się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, co w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Efektem towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

W projekcie realizowanym przez Powiat Lęborski – Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku uczestniczą cztery osoby bezrobotne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz trzy osoby bezrobotne z lekkim stopniem niepełnosprawnościzarejestrowane w PUP w Lęborku

Okres realizacji projektu:

04 marzec 2013 – 31 grudzień 2013

Na realizację programu „JUNIOR– program aktywizacji zawodowej absolwentówniepełnosprawnych” w roku 2013 r. – Powiatowi Lęborskiemu – Powiatowemu Urzędowi w Lęborku przyznano środki w wysokości 58 050,00 zł.

Więcej informacji dotyczących PROGRAMU JUNIOR znajduje się na stronie internetowej PUP Lębork www.pup.lebork.pkw zakładce Programy i Projekty – w realizacji. 

czytaj więcej →

Informacja Dla Osób pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne

OPS DODANO: 2013-02-22 10:39:51

Dotyczy zmian zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzenia nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym.  

                                                            pełny tekst informacji 

 

czytaj więcej →