Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

KONFERENCJA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W CEWICACH

  • 23 stycznia 2024

W dniu 22 stycznia odbyła się konferencja Zespołu Interdyscyplinarnego w Cewicach, której celem było wzmocnienie kompetencji grupy specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje powołane do realizacji zadań zaangażowanych w procedurę „Niebieskiej Karty”, podzielona na bloki tematyczne.

Pierwsza część konferencji pt. „Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustawodbyła się w siedzibie Stowarzyszenia PROMYK w Cewicach i skierowania była do członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy z terenu powiatu lęborskiego.

Druga część konferencji pt. „Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci, omówienie obowiązków oświaty i innych służ w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci” odbyła się w Zespole Szkół w Cewicach. W tej części konferencji wzięło udział 96 przedstawicieli instytucji oświaty pracujących z dziećmi ze terenu gminy Cewice. 

Prelegentem był Daniel Mróz – pedagog, terapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES; członek założyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS; facylitator programów korekcyjno- edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy, Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy MRPiPS; zaangażowany w prace nad nowelizacją przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; członek Sieci „Chronimy Dzieci”; autor publikacji na temat procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie oraz informatorów w tym samym zakresie dla FRDL Kielce na zlecenie Świętokrzyskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Konferencje była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Zespołu i wymiany doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami. W konferencji udział wziął przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, GKRPA, Sądu i PCPR, którzy na co dzień współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym w Cewicach.